<< Tillbaka
   
Allmänt
- Om ViennaLab
  - ViennaLab StripAssay
  - ViennaLab Realfast™ Assay
   
Genetiskt betingade sjukdomar
Thalassemi
  - a-Globin Thalassemi Strip Assay
  - b-Globin Thalassemi Strip Assay
  -Beta-Thai Modifier Strip Assay
Hemokromatos
  - Hemokromatos Strip Assay  A
  - Hemokromatos Strip Assay  B
  - Realfast Assay Hemokromatos 
   
Familjär medelhavsfeber
  - FMF Strip Assay
   
Sockerintolerans
  - Sugar Intolerance Strip Assay
  - Lactose Intolerance Strip Assay
  - Realfast Assay Laktosintolerans
   
Gaucher Disease
  - Gaucher Disease Strip Assay
   
Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
- Kongenital adrenohyperplasi (CAH) Strip Assay
- Realfast Assay Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
Cystisk fibros
- Cystisk fibros CF Strip Assay
   - Cystisk fibros CF Strip Assay TUR
   - Cystisk fibros CF Strip Assay GER
   
Genetisk predisposition
Kardiovaskulär sjukdom
- CVD relaterade Strip Assays
  - CVD Strip Assay
  - PGX-Trombo Strip Assay
- RealFast™ Assay VKORC1 -1639G>A
- RealFast™ Assay FV Leiden
- RealFast™ Assay PTH 20210G>A
- RealFast™ Assay MTHFR 677C>T
- RealFast™ Assay MTHFR 1298A>C
- RealFast™ Assay PAI-1 4G/5G
  - ApoE Strip Assay
 
Alzheimers sjukdom
  - ApoE Strip Assay
 
Spondylit m.m.
  - HLA-B27 Strip Assay
  - RealFast™ HLA-B27
 
Farmakogenomik
 
  - PGX-NRAS Strip Assay
  -FCGR Strip Assay
  - PGX-CYP2C19 Strip Assay
  - PGX-P450 CYP 2D6 Strip Assay
- PGX-HIV Strip Assay
  - RealFast™ Assay HLA-B5701
 
- PGX-Trombo Strip Assay
 
Tillbehör
  - Mjukvara Strip Assay evaluator
   
 
   
 
   
   
   
 
Viennalab - Navigeringsmeny

Hemokromatos

Ärftlig hemokromatos (HH) är en mycket vanlig autosomal recessiv störning på järnmetabolismen. Bland individer av nordeuropeisk härkomst uppskattas frekvensen av bärare till 1 av 10, vilket innebär att 1 av 200 homozygoter är predisponerade för att utveckla sjukdomen. HH kännetecknas av progressiv ackumulation av järn i olika organ (lever, hjärta, pancreas), som kan leda till skrumplever, diabetes, artrit, kardiomyopatier och för tidig död.

Molekylär genetisk testning för HH-associerade mutationer anses som värdefull identifiering av bärare liksom för presymptomatisk diagnos av sjukdomen. Med tidig upptäckt samt enkel och effektiv behandling kan irreversibla organskador förebyggas och patientöverlevnad i stort sett normaliseras.

 

Haemochromatosis Strip Assay A
Ett antal punktmutationer inom en ovanlig MHC klass I-liknande gen (HFE) har identifierats och kopplats till HH. Homozygositet för C282Y har observerats hos majoriteten av Kaukasiska HH patienter, men andra HFE mutationer har identifierats hos HH familjer. Mutationer i gener som kodar för transferrin receptor-2 (TFR2) och ferroportin (FPN1) har nyligen hittats hos individer med non-HFE hemokromatos.

Skafte MedLab AB erbjuder pålitliga och lättanvända kit från ViennaLab, Hemokromatos StripAssay A. Kitet innehåller material för isolering av DNA från humant helblod, in vitro amplifiering av gen-sekvenserna HFE, TFR2 och FPN1, samt påföljande detektion av 18 mutationer med omvänd hybridisering på en testremsa med oligonukleotidprober (wild type- och mutant-specifika) immobiliserade som parallella linjer. Bundna biotinylerade sekvenser detekteras med hjälp av en enzymreaktion.

Analysen omfattar:
12 mutationer i HFE-genen
(V53M, V59M, H63D, H63H, S65C, Q127H, P160delC, E168Q, E168X, W169X, C282Y, Q283P),

4 mutationer i TFR2-genen
(E60X, M172K, Y250X, AVAQ594-597del)

2 mutationer i FPN1-genen
(N144H, V162del).

För varje polymorf position kan ett av tre möjliga mönster erhållas

Best.nr. Benämning Specifikation
4-220 Haemochromatosis Strip Assay A 12 HFE mutationer, 4 TFR2 mutationer och 2 FPN1 mutationer