<< Tillbaka
   
Allmänt
- Om ViennaLab
  - ViennaLab StripAssay
  - ViennaLab Realfast™ Assay
   
Genetiskt betingade sjukdomar
Thalassemi
  - a-Globin Thalassemi Strip Assay
  - b-Globin Thalassemi Strip Assay
  -Beta-Thai Modifier Strip Assay
Hemokromatos
  - Hemokromatos Strip Assay  A
  - Hemokromatos Strip Assay  B
  - Realfast Assay Hemokromatos 
   
Familjär medelhavsfeber
  - FMF Strip Assay
   
Sockerintolerans
  - Sugar Intolerance Strip Assay
  - Lactose Intolerance Strip Assay
  - Realfast Assay Laktosintolerans
   
Gaucher Disease
  - Gaucher Disease Strip Assay
   
Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
- Kongenital adrenohyperplasi (CAH) Strip Assay
- Realfast Assay Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
Cystisk fibros
- Cystisk fibros CF Strip Assay
   - Cystisk fibros CF Strip Assay TUR
   - Cystisk fibros CF Strip Assay GER
   
Genetisk predisposition
Kardiovaskulär sjukdom
- CVD relaterade Strip Assays
  - CVD Strip Assay
  - PGX-Trombo Strip Assay
- RealFast™ Assay VKORC1 -1639G>A
- RealFast™ Assay FV Leiden
- RealFast™ Assay PTH 20210G>A
- RealFast™ Assay MTHFR 677C>T
- RealFast™ Assay MTHFR 1298A>C
- RealFast™ Assay PAI-1 4G/5G
  - ApoE Strip Assay
 
Alzheimers sjukdom
  - ApoE Strip Assay
 
Spondylit m.m.
  - HLA-B27 Strip Assay
  - RealFast™ HLA-B27
 
Farmakogenomik
 
  - PGX-NRAS Strip Assay
  -FCGR Strip Assay
  - PGX-CYP2C19 Strip Assay
  - PGX-P450 CYP 2D6 Strip Assay
- PGX-HIV Strip Assay
  - RealFast™ Assay HLA-B5701
 
- PGX-Trombo Strip Assay
 
Tillbehör
  - Mjukvara Strip Assay evaluator
   
 
   
 
   
   
   
 
Viennalab - Navigeringsmeny


Hemokromatos  
Ärftlig hemokromatos (HH) är en mycket vanlig autosomal recessiv störning på järnmetabolismen. Bland individer av nordeuropeisk härkomst uppskattas frekvensen av bärare till 1 av 10, vilket innebär att 1 av 200 homozygoter är predisponerade för att utveckla sjukdomen. HH kännetecknas av progressiv ackumulation av järn i olika organ (lever, hjärta, pancreas), som kan leda till skrumplever, diabetes, artrit, kardiomyopatier och för tidig död.

Molekylär genetisk testning för HH-associerade mutationer anses som värdefull identifiering av bärare liksom för presymptomatisk diagnos av sjukdomen. Med tidig upptäckt samt enkel och effektiv behandling kan irreversibla organskador förebyggas och patientöverlevnad i stort sett normaliseras. 
Realfast ™ Assay Hemokromatos

HH omfattar en heterogen grupp av ärftliga järnöverbelastningssjukdomar med distinkta underliggande molekylära defekter och olika kliniska symptom. Orsaken till HH störningar är en relativ brist på hormonet hepcidin, som reglerar systemiska järnnivåer genom att hålla plasmajärnkoncentrationer inom det fysiologiska området. Eventuella störningar i hepcidin-regulatorer såsom mutationer i HH-gener som HFE, transferrinreceptorn 2, Hemojuvelin, hepcidin själv och/eller ferroportin bidrar till järnrelaterade patofysiologiska tillstånd. Inom denna grupp står mutationer i HFE-genen för den vanligaste formen av HH. Ungefär 80% av HH patienter är homozygota för c282y och betydligt färre är kombinerat heterozygota för c282y och H63D mutation. Homozygota bärare av H63D mutationer visar vanligtvis liten ökning av upptaget av järn och utvecklar sällan HH.

HFE C282Y RealFast™ Assay är ett snabbt och korrekt realtids-PCR-test för påvisande av c282y mutationen i HFE-genen, vilken kodar för en atypisk MHC klass I-molekyl. Homozygoti för denna missense-mutation är förknippad med den vanligaste typen av ärftlig hemokromatos (HFE-HH). Kitet är utformat för att identifiera HH patienter som bär en HFE c282y mutation. Den kvalitativa analysen särskiljer de tre möjliga HFE c282y genotyperna i ett DNA-extrakt: CC (normalt), CY (heterozygot) och YY (homozygot mutant).

Varje reaktion innehåller ett genspecifikt primerpar som förstärker ett 144 bp fragment från HFE-genen och två dubbelmärkta, allelspecifika hydrolysprober som hybridiserar till målsekvensen i det amplifierade fragmentet. Närheten mellan 5'-fluorescerande reporter och 3'-utsläckande färgämnet på intakta prober hindrar reportern från fluorescera. Under förlängningsfasen i PCR-steget klyver 5 '- 3' exonukleasaktiviteten i Taq DNA-polymeras 5'-fluorescerande reporter från den hybridiserade proben. Den fysiska separationen av fluoroforen från det utsläckande färgämnet alstrar en fluorescerande signal i realtid, som är proportionell mot den ackumulerade PCR-produkten.

I normala prover hybridiserar HEX-märkt c282y vildtyp probe till den komplementära strängen hos genfragmentet. En stark fluorescenssignal detekteras i HEX-kanalen (556 nm) och ingen eller bara en baslinjesignal detekteras i FAM-kanalen (520 nm). Däremot i homozygota mutanta prover binder FAM-märkta c282y mutant probe till genfragmentet. En stark fluorescenssignal detekteras i FAM-kanalen och ingen eller endast en baslinjesignal detekteras i HEX kanalen. I heterozygota prover binder både vildtyp- och mutant prober till amplikoner och genererar intermediära signaler i båda kanalerna.

HFE H63D RealFast™ Assay är ett snabbt och korrekt realtids-PCR-test för påvisande av H63D mutation i HFE genen, vilken kodar för en atypisk MHC klass I-molekyl. Mutationen är förknippad med den vanligaste typen av ärftlig hemokromatos (HFE-HH). Kitet är utformat för att identifiera HH patienter som bär en HFE H63D mutation. Den kvalitativa analysen skiljer de tre möjliga HFE H63D genotyper i ett DNA-extrakt: HH (normal), HD (heterozygot) eller DD (homozygot mutant).

Varje reaktion innehåller ett genspecifikt primerpar som förstärker ett 120 bp fragment från HFE-genen och två dubbelmärkta, allelspecifika hydrolysprober som hybridiserar till målsekvensen i det amplifierade fragmentet. Närheten mellan 5'-fluorescerande reporter och 3'-utsläckande färgämnet på intakta prober hindrar reportern från fluorescera. Under förlängningsfasen i PCR-steget klyver 5 '- 3' exonukleasaktiviteten i Taq DNA-polymeras 5'-fluorescerande reporter från den hybridiserade proben. Den fysiska separationen av fluoroforen från det utsläckande färgämnet alstrar en fluorescerande signal i realtid, som är proportionell mot den ackumulerade PCR-produkten.

I normala prover hybridiserar HEX-märkt H63D vildtyp probe till den komplementära strängen hos genfragmentet. En stark fluorescenssignal detekteras i HEX-kanalen (556 nm) och ingen eller bara en baslinjesignal detekteras i FAM-kanalen (520 nm). Däremot i homozygota mutanta prover binder FAM-märkta H63D mutant probe till genfragmentet. En stark fluorescenssignal detekteras i FAM-kanalen och ingen eller endast en baslinjesignal detekteras i HEX kanalen. I heterozygota prover binder både vildtyp- och mutant prober till amplikoner och genererar intermediära signaler i båda kanalerna.

Kiten innehåller reagens för 100 reaktioner i en slutvolym av 20 µl vardera

Best.nr. Benämning
7-130 HFE C282Y RealFast™ Assay (100 tester)
7-140 HFE H63D RealFast™ Assay (100 tester)