<< Tillbaka
   
Allmänt
- Om ViennaLab
  - ViennaLab StripAssay
  - ViennaLab Realfast™ Assay
   
Genetiskt betingade sjukdomar
Thalassemi
  - a-Globin Thalassemi Strip Assay
  - b-Globin Thalassemi Strip Assay
  -Beta-Thai Modifier Strip Assay
Hemokromatos
  - Hemokromatos Strip Assay  A
  - Hemokromatos Strip Assay  B
  - Realfast Assay Hemokromatos 
   
Familjär medelhavsfeber
  - FMF Strip Assay
   
Sockerintolerans
  - Sugar Intolerance Strip Assay
  - Lactose Intolerance Strip Assay
  - Realfast Assay Laktosintolerans
   
Gaucher Disease
  - Gaucher Disease Strip Assay
   
Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
- Kongenital adrenohyperplasi (CAH) Strip Assay
- Realfast Assay Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
Cystisk fibros
- Cystisk fibros CF Strip Assay
   - Cystisk fibros CF Strip Assay TUR
   - Cystisk fibros CF Strip Assay GER
   
Genetisk predisposition
Kardiovaskulär sjukdom
- CVD relaterade Strip Assays
  - CVD Strip Assay
  - PGX-Trombo Strip Assay
- RealFast™ Assay VKORC1 -1639G>A
- RealFast™ Assay FV Leiden
- RealFast™ Assay PTH 20210G>A
- RealFast™ Assay MTHFR 677C>T
- RealFast™ Assay MTHFR 1298A>C
- RealFast™ Assay PAI-1 4G/5G
  - ApoE Strip Assay
 
Alzheimers sjukdom
  - ApoE Strip Assay
 
Spondylit m.m.
  - HLA-B27 Strip Assay
  - RealFast™ HLA-B27
 
Farmakogenomik
 
  - PGX-NRAS Strip Assay
  -FCGR Strip Assay
  - PGX-CYP2C19 Strip Assay
  - PGX-P450 CYP 2D6 Strip Assay
- PGX-HIV Strip Assay
  - RealFast™ Assay HLA-B5701
 
- PGX-Trombo Strip Assay
 
Tillbehör
  - Mjukvara Strip Assay evaluator
   
 
   
 
   
   
   
 
Viennalab - Navigeringsmeny

Farmakogenomik
PGX – HIV Strip Assay

Highly active antiretroviral therapy (HAART), användning av kombinationer av olika typer av antiretrovirala droger har medfört avsevärda kliniska, virologiska och immunologiska förbättringar för HIV-smittade patienter och lett till reducerad dödlighet i AIDS-relaterade sjukdomar i de länder där det blivit tillgängligt. Dock fallerar HAART i ett ansenligt antal fall och faktorer hos bäraren har visat sig bidraga till de observerade skillnaderna i gensvar på behandling. Bland kända faktorer som förknippas med framgångsrik HIV antiretroviral behandling finns alleliska variationer i multitransportören P-glykoprotein 1 (MDR1), cytokrom P450 isozym 2D6 (CYP2D6) och C-C chemokine receptor 5 (CCR5).

Skafte MedLab AB erbjuder pålitliga och lättanvända kit för reverserad hybridiserings assay för att identifiera genotyper som associeras med respons på HIV highly active anti-retroviral therapy (HAART). PGX-HIV StripAssay identifierar fem polymorfa platser: MDR1 3435 C>T, CYP2D6 1795delT (*6), 1934 G>A (*4), 2637delA (*3), och CCR5 32bp deletion.

 

Metoden baseras på reverserad hybridisering av biotinylerad PCR-produkt till parallellt placerade allelspecifika oligonukleotider immobiliserade på en teststicka. För varje polymorf position kan en av tre möjliga mönster erhållas.
 

Polymorfismer som påvisas med PGX-HIV StripAssay:

Gen Mutation Effekt
MDR1 3435 C>T Förbättrad immunologisk återhämtning och mer uttalad minskning i viral belastning vid behandling
CYP2D6

1795delT (*6)

1934 G>A (*4)

2637delA (*3)

*3, *4 och *6 kodning CYP varianter med minskad enzymatisk aktivitet, som leder till långsammare läkemedelsomsättning (Låg metabol fenotyp)
CCR5  32 bp deletion Minskad känslighet för och fördröjd utveckling av infektion, förbättrad respons för behandling

PGX-HIV kiten innehåller bruksfärdigt reagens till 20 tester. Analysen kan utföras i fyra enkla steg på mindre än 6 timmar, manuellt eller automatiserat.

Best.nr. Benämning Specifikation
4-710 PGX-HIV StripAssay Genotypeer förknippade med respons på HIV highly active anti-retroviral therapy (HAART)