<< Tillbaka
   
Allmänt
- Om ViennaLab
  - ViennaLab StripAssay
  - ViennaLab Realfast™ Assay
   
Genetiskt betingade sjukdomar
Thalassemi
  - a-Globin Thalassemi Strip Assay
  - b-Globin Thalassemi Strip Assay
  -Beta-Thai Modifier Strip Assay
Hemokromatos
  - Hemokromatos Strip Assay  A
  - Hemokromatos Strip Assay  B
  - Realfast Assay Hemokromatos 
   
Familjär medelhavsfeber
  - FMF Strip Assay
   
Sockerintolerans
  - Sugar Intolerance Strip Assay
  - Lactose Intolerance Strip Assay
  - Realfast Assay Laktosintolerans
   
Gaucher Disease
  - Gaucher Disease Strip Assay
   
Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
- Kongenital adrenohyperplasi (CAH) Strip Assay
- Realfast Assay Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
Cystisk fibros
- Cystisk fibros CF Strip Assay
   - Cystisk fibros CF Strip Assay TUR
   - Cystisk fibros CF Strip Assay GER
   
Genetisk predisposition
Kardiovaskulär sjukdom
- CVD relaterade Strip Assays
  - CVD Strip Assay
  - PGX-Trombo Strip Assay
- RealFast™ Assay VKORC1 -1639G>A
- RealFast™ Assay FV Leiden
- RealFast™ Assay PTH 20210G>A
- RealFast™ Assay MTHFR 677C>T
- RealFast™ Assay MTHFR 1298A>C
- RealFast™ Assay PAI-1 4G/5G
  - ApoE Strip Assay
 
Alzheimers sjukdom
  - ApoE Strip Assay
 
Spondylit m.m.
  - HLA-B27 Strip Assay
  - RealFast™ HLA-B27
 
Farmakogenomik
 
  - PGX-NRAS Strip Assay
  -FCGR Strip Assay
  - PGX-CYP2C19 Strip Assay
  - PGX-P450 CYP 2D6 Strip Assay
- PGX-HIV Strip Assay
  - RealFast™ Assay HLA-B5701
 
- PGX-Trombo Strip Assay
 
Tillbehör
  - Mjukvara Strip Assay evaluator
   
 
   
 
   
   
   
 
Viennalab - Navigeringsmeny

Kardiovaskulär Sjukdom
Kardiovaskulär sjukdom (CVD) är en benämning för sjukdomar i hjärta och blodkärl, ett komplext medicinskt område och och den vanligaste dödsorsaken i den industrialiserade världen. De två största manifestationerna, arteroscleros och venös trombos, är kända att orsakas av en komplex samverkan av flera miljö- och genetiska parametrar.

Ett antal genetiska och miljöbetingade riskfaktorer har befunnits eller misstänks för att predisponera individer för kardiovaskulär sjukdom. Miljöfaktorer anses vara fysisk aktivitet, kost, alkohol- och drogintag, rökning och stress. Genetiskt betingad mottaglighet kan orsakas av mutationer och polymorfism i ett antal gener, ofta involverade i koagulationsprocessen, blodtrycksreglering och metabolism av lipider, glukos, homocystein eller järn.
Polymorfismer i gener involverade i dessa processer i kombination med en osund livsstil (t.ex. rökning, fettrik kost, fysisk inaktivitet) underbygger proppbildning på skador i kärlväggarna, den basala mekanismen bakom hjärtinfarkt (MI) och ischemisk stroke. En enskild genetisk defekt har sällan någon dramatisk effekt på utvecklingen av CVD. De flesta genvariationerna har mindre inverkan och individuella risker för kardiovaskulära sjukdomar relateras till kritisk ackumulering av skadliga polymorfismer i samverkan med ofördelaktiga miljöfaktorer.

Bland markörkandidaterna för nedärvd CVD-risk återfinns variationer i generna för koagulationsfaktorer, faktors V (FV), faktor II (prothrombin), och XIII (FXIII), ß-fibrinogen (FGB), trombocytglykoprotein IIIa (GPIIIa), plasminogen aktivator inhibitor-1 (PAI-1), 5,10- metylenetetrahydrofolatreduktase (MTHFR), angiotensinkonverterande enzym (ACE), samt apolipoprotein B (Apo B) och E (Apo E).
 
RealFast™ Assay FV Leiden

FV Leiden RealFast™ Assay är ett snabbt och exakt realtids-PCR-test för detektion av 1691G>A mutation i den humana koagulationsfaktor V genen (FV). Punktmutationen, kallad FV Leiden, associeras med ärftlig trombofili. Kitet är utvecklat för att identifiera patienter som löper risk för venös tromboembolism. Den kvalitativa analysen särskiljer de tre möjliga FV 1691G>A genotyperna i ett DNA-extrakt: GG (normal), GA (heterozygot) eller AA (homozygot mutant).

FV är en viktig komponent i koagulationskaskaden. Aktiverad FV klyvs och bryts ned av aktiverat protein C, vilket begränsar överdriven blodproppsbildning. Mutationen 1691G>A orsakar ett enkelt aminosyrautbyte vid position 506 (R506Q), som förändrar ett spjälkningsställe och därmed förhindrar effektiv inaktivering av FV. Hos allele A bärare, underlättar bestående FV aktivitet genereringen av andra aktiverade koagulationsfaktorer och ökar följaktligen risken för blodproppsbildning i venerna. Ungefär 5% av kaukasier är heterozygota bärare av FV Leiden-mutation. De har en 5 till 10 gånger högre risk att få ventrombos, medan homozygota bärare har en 50 till 100 gånger högre risk i jämförelse med icke-bärare. Individer med ytterligare riskfaktorer, liksom närvaron av andra trombofila mutationer, övervikt, högt blodtryck, typ 2-diabetes, rökning eller intag av p-piller, är ännu mer benägna att råka ut för venösa trombotiska händelser.

Testet är baserat på realtids-PCR och hydrolysprober, brukar även kallas TaqMan prober. Varje reaktion innehåller genspecifika primerpar för amplifiering av ett 142 bp fragment i FV-genen samt två dubbelmärkta, allelspecifika hydrolysprober som hybridiserar till målsekvensen av det amplifierade fragmentet. Närheten mellan den 5'-fluorescerande reporter och det 3'-utsläckande färgämnet på intakta prober hindrar reportern från att fluorescera. Under förlängningsfasen i PCR klyver 5 '- 3' exonukleasaktiviteten hos Taq DNA-polymeras 5'-fluorescerande reporter från den hybridiserade proben. Den fysiska separationen av fluoroforen från det utsläckande färgämnet ger en fluorescerande signal i realtid, som är proportionell mot den ackumulerade PCR-produkten.

I normala prover hybridiseras den HEX-märkta FV wild type proben till den komplementära strängen på genfragmentet. En stark fluorescenssignal detekteras i HEX-kanalen (556 nm) och ingen eller bara en baslinjesignal detekteras i FAM-kanalen (520 nm). I homozygota mutanta prover binder FAM-märkt FV mutant prob till genfragmentet. En stark fluorescenssignal detekteras i FAM-kanalen och ingen eller endast en baslinjesignal detekteras i HEX kanalen. I heterozygota prover binder både wild type och mutanta prober till amplikoner och genererar intermediära signaler i båda kanalerna.

Kiten innehåller reagens för 100 reaktioner i en slutvolym av 20 µl vardera

.

Best.nr. Benämning Specifikation
7-110 FV Leiden RealFast™ Assay Detekterar den vanligaste genetiska riskfaktorn i samband med venös tromboembolism