<< Tillbaka
   
Allmänt
- Om ViennaLab
  - ViennaLab StripAssay
  - ViennaLab Realfast™ Assay
   
Genetiskt betingade sjukdomar
Thalassemi
  - a-Globin Thalassemi Strip Assay
  - b-Globin Thalassemi Strip Assay
  -Beta-Thai Modifier Strip Assay
Hemokromatos
  - Hemokromatos Strip Assay  A
  - Hemokromatos Strip Assay  B
  - Realfast Assay Hemokromatos 
   
Familjär medelhavsfeber
  - FMF Strip Assay
   
Sockerintolerans
  - Sugar Intolerance Strip Assay
  - Lactose Intolerance Strip Assay
  - Realfast Assay Laktosintolerans
   
Gaucher Disease
  - Gaucher Disease Strip Assay
   
Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
- Kongenital adrenohyperplasi (CAH) Strip Assay
- Realfast Assay Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
Cystisk fibros
- Cystisk fibros CF Strip Assay
   - Cystisk fibros CF Strip Assay TUR
   - Cystisk fibros CF Strip Assay GER
   
Genetisk predisposition
Kardiovaskulär sjukdom
- CVD relaterade Strip Assays
  - CVD Strip Assay
  - PGX-Trombo Strip Assay
- RealFast™ Assay VKORC1 -1639G>A
- RealFast™ Assay FV Leiden
- RealFast™ Assay PTH 20210G>A
- RealFast™ Assay MTHFR 677C>T
- RealFast™ Assay MTHFR 1298A>C
- RealFast™ Assay PAI-1 4G/5G
  - ApoE Strip Assay
 
Alzheimers sjukdom
  - ApoE Strip Assay
 
Spondylit m.m.
  - HLA-B27 Strip Assay
  - RealFast™ HLA-B27
 
Farmakogenomik
 
  - PGX-NRAS Strip Assay
  -FCGR Strip Assay
  - PGX-CYP2C19 Strip Assay
  - PGX-P450 CYP 2D6 Strip Assay
- PGX-HIV Strip Assay
  - RealFast™ Assay HLA-B5701
 
- PGX-Trombo Strip Assay
 
Tillbehör
  - Mjukvara Strip Assay evaluator
   
 
   
 
   
   
   
 
Viennalab - Navigeringsmeny

Kardiovaskulär Sjukdom
Kardiovaskulär sjukdom (CVD) är en benämning för sjukdomar i hjärta och blodkärl, ett komplext medicinskt område och och den vanligaste dödsorsaken i den industrialiserade världen. De två största manifestationerna, arteroscleros och venös trombos, är kända att orsakas av en komplex samverkan av flera miljö- och genetiska parametrar.

Ett antal genetiska och miljöbetingade riskfaktorer har befunnits eller misstänks för att predisponera individer för kardiovaskulär sjukdom. Miljöfaktorer anses vara fysisk aktivitet, kost, alkohol- och drogintag, rökning och stress. Genetiskt betingad mottaglighet kan orsakas av mutationer och polymorfism i ett antal gener, ofta involverade i koagulationsprocessen, blodtrycksreglering och metabolism av lipider, glukos, homocystein eller järn.
Polymorfismer i gener involverade i dessa processer i kombination med en osund livsstil (t.ex. rökning, fettrik kost, fysisk inaktivitet) underbygger proppbildning på skador i kärlväggarna, den basala mekanismen bakom hjärtinfarkt (MI) och ischemisk stroke. En enskild genetisk defekt har sällan någon dramatisk effekt på utvecklingen av CVD. De flesta genvariationerna har mindre inverkan och individuella risker för kardiovaskulära sjukdomar relateras till kritisk ackumulering av skadliga polymorfismer i samverkan med ofördelaktiga miljöfaktorer.

Bland markörkandidaterna för nedärvd CVD-risk återfinns variationer i generna för koagulationsfaktorer, faktors V (FV), faktor II (prothrombin), och XIII (FXIII), ß-fibrinogen (FGB), trombocytglykoprotein IIIa (GPIIIa), plasminogen aktivator inhibitor-1 (PAI-1), 5,10- metylenetetrahydrofolatreduktase (MTHFR), angiotensinkonverterande enzym (ACE), samt apolipoprotein B (Apo B) och E (Apo E).
 

RealFast™ Assay VKORC1 -1639G>A

Kitet VKORC1 -1639G> A Realfast ™ är ett snabbt och korrekt realtids-PCR-test för påvisande av -1639G> A singelnukleotidpolymorfism (SNP) i promotorregionen av den humana genen Vitamin K Epoxid Reduktas Komplex 1 (VKORC1). Denna polymorfism är den mest relevanta tag-SNP associerad med variabilitet mellan patienter i dosen för orala antikoagulantia, som warfarin, fenprokumon eller acenokumarol. Den kvalitativa analysen skiljer mellan de tre möjliga VKORC1-1639G> A genotyperna i ett DNA-extrakt: GG (normal dos), GA (medeldos) eller AA (låg dos).

VKORC1 är ett nyckelprotein för vitamin K och målet för vitamin K-antagonister som används som orala antikoagulantia vid förebyggande behandling av tromboemboliska sjukdomar. Dessa läkemedel är allmänt förskrivna, men deras smalt terapeutiskt fönster och stora variation i läkemedelssvar komplicerar behandling särskilt i början. Empirisk dosering resulterar i täta dosförändringar som gör att internationella normaliserade förhållandet (INR) blir för högt eller för lågt, vilket medför risk för blödning (över antikoagulation) eller tromboembolism (under antikoagulation) för patienter. Bortsett från ålder, kön, BMI och användning av annan samtidig medicinering, är VKORC1 -1639G> A varianten den viktigaste genetiska faktorn som påverkar den terapeutiska dosen. Homozygota bärare av A-allelen kräver en lägre dos av orala antikoagulantia än heterozygota eller homozygota bärare av G-allelen.

Testet baseras på den fluorogena 5'nukleasanalysen, brukar även kallas TaqMan prober. Varje reaktion innehåller genspecifika primerpar för amplifiering av ett 120 bp fragment av VKORC1-genen samt två dubbelmärkta, allelspecifika hydrolysprober som hybridiserar till målsekvensen av det amplifierade fragmentet. Närheten mellan den 5'-fluorescerande reporter och det 3'-utsläckande färgämnet på intakta prober hindrar reportern från att fluorescera. Under förlängningsfasen i PCR klyver 5 '- 3' exonukleasaktiviteten hos Taq DNA-polymeras 5'-fluorescerande reporter från den hybridiserade proben. Den fysiska separationen av fluoroforen från det utsläckande färgämnet ger en fluorescerande signal i realtid, som är proportionell mot den ackumulerade PCR-produkten

I VKORC1 -1639GG prover hybridiseras den HEX-märkta VKORC1 -1639G proben till den komplementära strängen av genfragmentet. En stark fluorescenssignal detekteras i HEX kanalen (556nm) och ingen eller bara en baslinje signal i FAM-kanalen (520 nm). I VKORC1 -1639AA prover binder FAM-märkt VKORC1 -1639A prob till genfragmentet. En stark fluorescenssignal detekteras i FAM-kanalen och ingen eller endast en baslinje signal i HEX kanalen. I heterozygota prover (VKORC1 -1639GA) båda proberna binder till amplikoner och genererar intermediära signaler i båda kanalerna.

Kitet innehåller reagens för 100 reaktioner med en slutlig volym på vardera 20 µl.

 

.

Best.nr. Benämning Specifikation
7-190 VKORC1 -1639G>A RealFast™ Assay Detekterar den viktigaste polymorfismen i samband med personanpassad dosering av perorala antikoagulantia