Farmakogenomik
PGX – KRAS och BRAF StripAssays

BRAF och KRAS har en vital roll i growth factor receptor (EGF-R) cellsignalering. Muterade former är potenta inom onkogenesen vilket man har funnit vid många cancertyper hos människa (t.ex. colorectalcancer, pankreas-cancer, lungcancer, leukemi). Den mest kritiska regionen för KRAS genen för onkologisk aktivering är mutationer i codon 12 och 13, som orsakar att proteinet lagras i ett aktivt GTP-bundet tillstånd.

KRAS genen i människa kodar för en homolog av en transformationsgen isolerad från Kirsten rat sarcoma virus. Likt andra inom ras gen familjen (H-ras, N-ras), är KRAS proteinet ett 21 kD GTPas och utgör en tidig aktör i många signaltranduktions-vägar.

Wildtype KRAS har en vital roll i den normala cellsignaleringsprosessen, inklusive prolifiering, differentiering och åldrande. Muterade former av genen är potenta inom onkogenesen vilket man har funnit vid många cancertyper hos människa (t.ex. colorectalcancer, pankreas-cancer, lungcancer, leukemi). Den mest kritiska regionen för KRAS genen för onkologisk aktivering är mutationer i codon 12 och 13, som orsakar att proteinet lagras i ett aktivt GTP-bundet tillstånd.

KRAS mutationer har visat sig vara prediktiva för den respons som kan åstadkommas vid cancerterapi med anti-EGFR monoklonala antikroppar, som t.ex. panitumumab/Vectibix®, cetuximab/Erbitux® och tyrosin kinas inhibitorer (erlitinib/Tarceva®, gefitinib/Iressa®). Bland BRAF mutationer är V600E (tidigare benämnd V599E) särskilt ofta iakttagen (>90%). BRAF V600E har också visats vara prediktiv för respons vid behandling med vissa anti-EGFR monoklonala antikroppar såsom t.ex. cetuximab/Erbitux och panitumumab/Vectibix, som godkänts för terapi vid colorectalcancer. Studier har visat att verkan av behandlingen med dessa antikroppar är begränsad till patienter med BRAF wild type tumörer.

BRAF V600E screening har dessutom beskrivits som en kostnadseffektiv väg för att förenkla genetisk testning för hereditär non-polyposis colorectalcancer (HNPCC).
 

 
Skafte Medlab AB erbjuder ett sortiment av pålitliga och lättanvända kit från Viennalab. KRAS Strip Assay är avsett för högkänslig detektering av muterade KRAS alleler. KRAS Strip Assay täcker följande 10 mutationer: codon 12 Ala, codon 12 Arg, codon 12 Asp, codon 12 Cys, codon 12 Ile, codon 12 Leu, codon 12 Ser, codon 12 Val, codon 13 Asp och codon 13 Cys. Som komplement till KRAS-kitet erbjuds KRAS-BRAF StripAssay som påvisar BRAF V600E samt de 10 mutationerna i KRAS codon 12 och 13 och BRAF StripAssay som påvisar den enda, mest frekventa mutationen V600E. Muterade alleler är detekterbara vid en förekomst av mindre än 1 % i en bakgrund av wild-type KRAS respektive BRAF.

Muterade alleler är detekterbara vid en förekomst av mindre än 1 % i en bakgrund av wild-type.

Strip Assay kiten innehåller bruksfärdigt reagens till 20 tester. Analysen kan utföras i tre enkla steg på mindre än 6 timmar, manuellt eller automatiserat.
 

Kiten är baserade på revers-hybridisering av biotinylerade PCR produkter till en parallellarray med allel-specifika oligonukleotider immobliserade på ett membranteststrip. Denna strips assay har bruksfärdiga reagens för genomförande av följande tre steg:

1.     PCR för amplifiering av mutant KRAS codon 12 och 13 och BRAF V600E sekvenser i närvararo av wild-type supressor.

2.     Hybridisering av biotinilerade amplifierings-produkter till oligonukleotid proberna på testremsan.

3.     Detektering av specifikt bundna mutanter av KRAS alleler och PCR kontroll med en synlig enzymatisk färgreaktion.

En av två möjliga reaktioner kan avläsas:

1.     Alla KRAS prober är negativa, kontrollen positiv: - ingen av KRAS mutationerna finns närvarande.

2.     En eller flera KRAS prober positiva, kontrollen positiv: - en eller flera KRAS mutationer förekommer.

Best.nr. Benämning Specifikation
5-570 PGX-BRAF StripAssay BRAF Strip Assay, för högkänslig detektering av muterad BRAF
5-580 PGX-KRAS - BRAF StripAssay KRAS Strip Assay, för högkänslig detektering av muterade KRAS och BRAF alleler
5-590 PGX-KRAS StripAssay KRAS Strip Assay, för högkänslig detektering av muterade KRAS alleler