<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Randox RIQAS System för extern kvalitetssäkring, EQA


 


Randox RIQAS (Randox International Quality Assurance System) är ett system där laboratorieresultat från olika internationella deltagare stäms av med hjälp av en extern instans. Huvudsyftet med EQA är inte att skapa överensstämmelse från dag till dag utan att etablera jämförbarhet mellan laboratorier. Detta leder vanligen till att laboratoriet kan bibehålla accuracy och precision över tid, identifiera problem, Stimulera till förbättring, Följa utvecklingen av kvaliteten etc.
Det finns flera skäl till att välja RIQAS:

¥ Internationellt erkänt
¥ Högt deltagarantal
¥ Regelbundna, lätt tolkade rapporter
¥ Flexibla programval

Systemet har cirka 6 000 användare värden över. Ett högt användarantal, f.n. ca 2 200 för allmän klinisk kemi, ger ett underlag för statistik med hög signifikans och därmed hög tillförlitlighet. Täta rapporter innebär att uppföljning och åtgärder vid behov kan sättas in snabbt. Ett omfattande utbud av program där det finns stor möjlighet att anpassa till den egna behovsnivån.

Sortimentet omfattar ett antal program med olika nivåer avseende antal analyter som rapporteras. Analyser och därpå följande rapportering sker periodiskt, vanligen varannan vecka. Rapporteringen görs med brev, fax eller e-post. Därutöver kan en specifik mjukvara användas. Mjukvaran tillhandahålls kostnadsfritt i samband med abonnemang om så önskas
 

Material för externkontroll

Kontrollmaterialet
tillverkas av humant utgångsmaterial både för serum- och urinkontroller. Även tillsatsmaterial som används för att spetsa till önskade värden är helt humant material. Det innebär att kontrollmaterialet verkligen är 100% humant och inte enbart baserade på humant utgångsmaterial. Produkterna levereras i  frystorkad eller flytande form.

Program Allmän klinisk kemi

ALAT, Albumin, Alkalisk fosfatas (ALP), Amylas, Amylas pankreas, ASAT, Bikarbonat, Bilirubin konjugerat (direktreag), Bilirubin totalt, Calcium totalt*, Calcium joniserat, CK (Kreatinkinas), D-3-hydroxybutyrat, Fosfat oorganisk, Gallsyror, Glukos*, Glukosdehydrogenas (GLDH), GT (glutamyltransferas), HBDH, Järn, Kalium*, Klorider*, Kolesterol*, Kolesterol – HDL, Koppar, Kreatinin*, Laktatdehydrogenas (LDH), Lipas, Litium*, Magnesium*, Natrium*, Osmolalitet, Protein (Total)*, PSA (Prostataspecifikt antigen) Totalt, T3 totalt**, T3 fritt**,T4 totalt**, T4 fritt**, TSH**, Sur fosfatas totalt, Sur fosfatas – prostata, Total järnbindande kapacitet – TIBC, Triglycerider*, Urat*, Urea och Zink
*Med värden från referensmetod **pågående pilotstudie
 

Best.nr. Program

Antal analyter

Frekvens

RQ9112 Allmän klinisk kemi 10 Analyter (välj från 41) Varannan vecka
RQ9112/S Allmän klinisk kemi 17 Analyter (välj från 41) Varannan vecka
RQ9113 Allmän klinisk kemi 41 Analyter (fullständigt) Varannan vecka


Blodgas


Calcium, Kalium, Klorider, Glukos, Laktat, Natrium, pCO2, pO2, tCO2 och pH
 

Best.nr. Program

Antal analyter

Frekvens

RQ9134 Blodgas 6 Analyter Månad
RQ9134a Blodgas, tilläggsprov vid flera analysstationer på samma abonnemang Kompletteringsbeställning Månad


Glykerat hemoglobin (HbA1c)

Glykerat hemoglobin (HbA1c)

Best.nr. Program

Antal analyter

Frekvens

RQ9129 Glykerat hemoglobin (HbA1c) 1 Analyt Varannan vecka


Hjärtmarkörer

CK totalt (Kreatinkinas), CK MB aktivitet(Kreatinkinas subenhet MB), CK MB massa(Kreatinkinas subenhet MB), Homocystein, Myoglobin, Troponin I och Troponin T
 

Best.nr. Program

Antal analyter

Frekvens

RQ9127/a Hjärtmarkörer 2 Analyter (välj från 7) Varannan vecka
RQ9127/b Hjärtmarkörer 7 Analyter Varannan vecka


Hjärtmarkörer, flytande

BNP, CK MB (Kreatinkinas subenhet MB), Digoxin, Homocystein, hsCRP, Myoglobin, NTproBNP, Troponin I och Troponin T

 

Best.nr. Program

Antal analyter

Frekvens

RQ9136 Hjärtmarkörer Flytande 9 Analyter Månad


Hematologi


Erytrocyt volymfraktion (EVF), Erytrocyter (EPK), Hemoglobin (Hb), Leukocytpartikelkoncentration (LPK), MCH (medel innehåll Hb), MCHC (medel konc Hb), MCV (medelvolym cell) och Trombocyter (PLT)
 

Best.nr. Program

Antal analyter

Frekvens

RQ9118 Hematologi 8 Analyter Varannan vecka


Immunologi

Alfa-fetoprotein(AFP), beta 2 Mikroglobulin, CA125, CA15-3, CA19-9, Carcinoembryonalt antigen (CEA), DHEA-S, DHEA okonjugerat**, Digoxin, Fenytoin, Ferritin, Folat, FSH (Follitropin), GH (Somatotropin), hCG (Humant koriongonadotropin totalt), 17-OH-progesteron, Immunoglobulin E (lgE), Insulin, Karbamazepin, Kortisol, Luteiniserande hormon (LH), Progesteron, Prolaktin, PSA fritt**, PSA totalt** (Prostataspecifikt antigen), PTH**, SHBG**, Teofyllin, Testosteron, T3 totalt** (Trijodtyronin totalt ), T3 fritt** (Trijodtyronin fritt ), T4 totalt** (Tyroxin totalt), T4 fritt** (Tyroxin fritt), TSH (tyroideastimulerande hormon), Thyroglobin**Valproat, Vitamin B12 och Östradiol
**pågående pilotstudie
 

Best.nr. Program

Antal analyter

Frekvens

RQ9125/a Immunoassay 4 Analyter (välj från 32) Varannan vecka
RQ9125/b Immunoassay 13 Analyter (välj från 32) Varannan vecka
RQ9125/c Immunoassay 32 Analyter (fullständigt) Varannan vecka


Koagulation
Rutinanalyser

APT-tid (aktiverad partiell tromboplastin), Prothrombin Tid (PT), Trombin tid (TT), Fibrinogen och Antitrombin III
 

Best.nr. Program

Antal analyter

Frekvens

RQ9135a Koagulation rutinanalyser 5 Analyter Månad


Koagulation
Fullständigt program


APT-tid (aktiverad partiell tromboplastin), Antitrombin III, Faktor II, Faktor V, Faktor VII, Faktor VIII, Faktor IX, Faktor X, Faktor XI, FaktorXII, Fibrinogen, Plasminogen, Protein C ,Protein S, Prothrombin Tid (PT) och Trombin tid (TT)
 

Best.nr. Program

Antal analyter

Frekvens

RQ9135b Koagulation 16 Analyter (fullständigt) Månad


Lipider

Apolipoprotein A1 (Apo A)*, Apolipoprotein B (Apo B)*, Kolesterol totalt*, Kolesterol HDL*, Kolesterol LDL, Lipoprotein(a)** och Triglycerider*
*Med värden från referensmetod    **pågående pilotstudie
 

Best.nr. Program

Antal analyter

Frekvens

RQ9126/a Lipider 3 Analyter (välj från 6) Varannan vecka
RQ9126/b Lipider 6 Analyter (fullständigt) Varannan vecka


Läkemedel

Amikacin, Cyklosporin, Digoxin, Etosuximid, Fenobarbital, Fenytoin, Gentamicin, Karbamazepin, Koffein, Litium, Metotrexat, Paracetamol, Primidon, Salicylat, Teofyllin, Tobramycin, Valproat, och Vankomycin
 

Best.nr. Program

Antal analyter

Frekvens

RQ9111 Läkemedel 18 Analyter Varannan vecka


Maternal screening

Alfa-fetoprotein(AFP), HCG totalt (Humant koriongonadotropin totalt), HCG beta fritt (Humant koriongonadotropin beta), Inhibin A, PAPP-A (Plasmaprotein A) och Östriol okonjugerat
 

Best.nr. Program

Antal analyter

Frekvens

RQ9137 Maternal screening 7 Analyter Månad


Specifika proteiner

Albumin, Alfa-fetoprotein(AFP), α1-antitrypsin (AAT), α2-makroglobulin, Anti Streptolysin O (ASO), Antitrombin III, beta 2 Mikroglobulin, Ceruloplasmin, CRP (C-reaktivt protein), Ferritin, Haptoglobin, Immunoglobulin A (lgA), Immunoglobulin E (lgE), Immunoglobulin G (lgG), Immunoglobulin M (lgM), Kappa lätt kedjan totalt, Kappa lätt kedjan fritt, Komplementfaktor C3, Komplementfaktor C4, Lambda lätt kedjan totalt, Lambda lätt kedjan fritt, Orosomucoid (surt α1-glykoprotein), Prealbumin (Transthyretin), Retinolbindande Protein (RBP), Rheumatoid Faktor (RF) och Transferrin
 

Best.nr. Program

Antal analyter

Frekvens

RQ9114 Specifika proteiner 24 Analyter Varannan vecka


Urinanalys, human


Albumin, Amylas, Calcium, Epinefrin, Fosfat oorganisk, Glukos, Kalium, Klorider, Koppar, Kortisol, Kreatinin, Magnesium, Natrium, Osmolalitet, Oxalat, Protein (Total), Urat, Urea, 5-HIA, Dopamin, Epinefrin, Metadrenalin (Metanefrin), Noradrenaline (Norepinefrin), Normetadrenalin (Normetanefrin) och VMA (tU-4-Hydroxy-3-metoxymandelat)
 

Best.nr. Program

Antal analyter

Frekvens

RQ9115 Urinanalys Human 24 Analyter Varannan vecka


Urinanalyser
testremsa

Albumin, Bilirubin, Blod, Galaktos, Glukos, hCG (Humant koriongonadotropin totalt), Ketonkroppar, Kreatinin, Leukocyter, Nitrat, pH, Protein, Specifik vikt och Urobilinogen
 

Best.nr. Program

Antal analyter

Frekvens

RQ9138 Urintestremsor 14 Analyter Varannan mån


Urintoxikologi (missbruksdroger)

Amfetamin (d-amfetamin, d-metamfetamin), Barbiturater (Fenobarbital och Secobarbital), Bensodiazepiner (Lorazepam, Oxazepam), Cannabinoider (11-nor-D-9-THC-9-COOH), EDDP, Etanol, Fencyklidin, Kokain, LSD (lysergsyradietylamid), Metadon, Opiater och Propoxyfen
 

Best.nr. Program

Antal analyter

Frekvens

RQ9139 Urintoxikologi (missbruksdroger) 8 Analyter Månad